Privatumo politika

Asmeninę informaciją perkant prekes OriginaliKeramika.lt prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. OriginaliKeramika.lt įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

 

Apmokėjimas už prekes vyksta elektroninės bankininkystės būdu naudojantis įdiegta "Paysera" sistema.         

 

Pirkėjas OriginaliKeramika.lt svetainėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją - OriginaliKeramika.lt turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.


Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

Originalikeramika.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e.parduotuvės užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
•    apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
•    išrašyti finansinius dokumentus;
•    išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
•    įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
Užsakymo formoje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis Originalikeramika.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Originalikeramika.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes.
Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
________________________________________

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalim

Originalikeramika.lt  pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
•    tik spręndžiant problemas, susijusias su prekių pateikimo ar pristatymo tikslų įgyvendinimu;
•    tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________________________________

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

Gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@originalikeramika.lt)
________________________________________

Privatumo politikos keitimas

Originalikeramika.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e.parduotuvėje.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@originalikeramika.lt su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis.
Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.